Pravidlá súťaže

Úplné pravidlá a podmienky súťaže „Láska na tanieri”

1. Usporiadateľ a Organizátor súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť GoodMills Česko s.r.o., so sídlom Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 26766698, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, sp. zn.: C 243857 (ďalej len „Usporiadateľ”).
Organizátorom súťaže je reklamná agentúra WMC Praha, a.s., so sídlom Plynární 1617/10, Holešovice, PSČ 170 00, Praha 7, Česká republika, IČO: 265 09 954, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 7532 (ďalej len „Organizátor”).

2. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v termíne od 1. 2. 2023 00:00:00 hod. do 12. 4. 2022 23:59:59 hod. (ďalej ako „Obdobie konania súťaže”) prostredníctvom súťažnej microsite na adrese www.babickinavolba.sk/laskanatanieri (ďalej len „súťažná stránka”). Súťažný nákup je však možné uskutočniť už v termíne od 15. 1. 2023 do 12. 4. 2023.

3. Účastníci súťaže a podmienky zapojenia sa do súťaže

Na súťaži sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby – spotrebitelia, ktorí v čase pred začiatkom alebo v priebehu konania súťaže:

V prípade ktoréhokoľvek súťažiaceho mladšieho ako 16 rokov je Usporiadateľ oprávnený vyžiadať si kedykoľvek písomné potvrdenie o tom, že taký súťažiaci disponuje písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu na účasť na súťaži, a to v súlade s ust. § 27 Občianskeho zákonníka; v prípade, že také potvrdenie nebude predložené, je Usporiadateľ oprávnený daného súťažiaceho zo súťaže vylúčiť; prípadný nárok takého súťažiaceho na výhru týmto okamihom bez náhrady zaniká.

4. Mechanika súťaže

Princípom súťaže je zbieranie bodov, tzv. mukátov (ďalej len „mukáty”).
Mukáty súťažiaci dostanú za každý nákup riadne do súťaže prostredníctvom svojho súťažného účtu zaregistrovaný súťažný nákup múky značky Babičkina voľba (súťažného výrobku).

Druhy súťažných výrobkov a počet mukátov, ktoré súťažiaci dostane v prípade riadnej registrácie príslušného súťažného nákupu:

Získané Mukáty môže súťažiaci vymeniť iba počas Obdobia konania súťaže za stanovenú výhru (každá výhra má konkrétne stanovenú hodnotu mukátov, za ktoré ju môže súťažiaci vymeniť). Mukáty získané za jednotlivé súťažné nákupy, je možné na účely výmeny za výhru sčítať.

5. Účasť na súťaži a výber výhercov:

Založením súťažného účtu na súťažnej stránke sa súťažiaci zapája do súťaže.

Pri nahrávaní každej účtenky na tento svoj súťažný účet vyplní súťažiaci už len množstvo a druh súťažných výrobkov, ktoré sú na danej účtenke uvedené a uvedenú účtenku riadne nahrá na súťažný účet. Následne mu budú mukáty pripočítané na jeho účet.

Pri objednávke konkrétnej výhry bude vykonaná kontrola mukátov. Organizátor upozorňuje súťažiacich na skutočnosť, že pokiaľ údaje uvedené na účtenke nebudú čitateľné alebo nebudú súhlasiť s údajmi uvedenými vo formulári, nebudú mu tieto mukáty pripočítané, pričom súťažiaci na túto skutočnosť nebude upozornený žiadnym spôsobom.

Do súťaže môže každý súťažiaci nahrať ľubovoľné množstvo súťažných účteniek a nazbierať tak mukáty na požadovanú výhru alebo výhry. Každá súťažná účtenka však môže byť nahratá iba raz. Súčasne platí, že každý jeden súťažiaci môže získať najviac 5 ks výhry z každého druhu dizajnu (pozri čl. 6 nižšie), teda celkovo môže jeden súťažiaci získať maximálne 25 výhier.

Na súťažnej účtenke musí byť jasne čitateľný dátum nákupu, ako aj druh, množstvo a cena múky (súťažného výrobku). Účtenky s dátumom skorším než 15. 1. 2023 či po uplynutí Obdobia konania súťaže nebudú akceptované. V prípade, že je na účtenke uvedené meno kupujúceho, musí byť totožné s menom súťažiaceho registrovaného v tejto súťaži (teda súťažiaci sa nemôže zúčastniť na súťaži na základe nákupu súťažných výrobkov realizovaného inou osobou). Nahratá účtenka musí byť fotografiou alebo skenom celej originálnej účtenky a kúpené múky značky Babičkina voľba (súťažné výrobky) musia byť na účtenke vyznačené, napr. zvýrazňovačom. Účtenka musí byť vo formáte JPEG alebo PNG, s veľkosťou max. 4 MB. Súťažiaci si musí uschovať originál každej zaregistrovanej účtenky.

Organizátor si vyhradzuje právo požadovať od súťažiaceho predloženie originálu/overenej kópie účtenky, s ktorou sa súťažiaci zapojil do súťaže (prípadne aj všetkých, s ktorými sa zapojil do súťaže), najmä v prípade podozrenia na nesplnenie pravidiel akcie. Pokiaľ súťažiaci nedoloží na výzvu Organizátora v stanovenej lehote príslušnú účtenku, stráca nárok na výhru. Dbajte preto, prosím, na zvýšenú pozornosť pri uschovaní účteniek.

6. Výhry a odovzdávanie výhier:

V priebehu celého Obdobia konania súťaže môžu súťažiaci nahrávať účtenky za nákupy súťažných výrobkov na svoj účet a zbierať tak mukáty potrebné na výmenu za konkrétne výhry.

Pre výhru 1 taniera s priemerom 19 cm limitovanej edície Babičkina voľba (ďalej len „Výhra”) v akomkoľvek dizajne je potrebné získať 6 000 mukátov; pre výhru 1 taniera s priemerom 24 cm edície Babičkina voľba v unikátnom dizajne je potrebné získať 10 000 mukátov (ďalej jednotlivo len „výhra” či spoločne „výhry”).

Postupne sa bude v Období konania súťaže sprístupňovať 5 dizajnov tanierov pre zmenu, a to takto: Dizajn 1 bude sprístupnený dňa 1. 2. 2023, dizajn 2 bude sprístupnený dňa 15. 2. 2023, dizajn 3 bude sprístupnený dňa 1. 3. 2023, dizajn 4 bude sprístupnený dňa 15. 3. 2023 a dizajn 5 bude sprístupnený dňa 29. 3. 2023.

Jednotlivé výhry je možné získať do vyčerpania zásob, t. j. každý zo sprístupnených dizajnov bude k dispozícii do rozobratia všetkých výhier zhotovených v tomto dizajne, a to aj po tom, čo už bude sprístupnený nasledujúci dizajn, najneskôr však do konca Obdobia konania súťaže.

Výhry:

Limitovaná edícia tanierov Babičkina voľba
Tanier dezertný (19 cm) dizajn 1 – muffin (300 ks)
6 000 mukátov
Tanier dezertný (19 cm) dizajn 2 – torta (200 ks)
6 000 mukátov
Tanier dezertný (19 cm) dizajn 3 – koláč (200 ks)
6 000 mukátov
Tanier dezertný (19 cm) dizajn 4 – roláda (300 ks)
6 000 mukátov
Tanier servírovací (24 cm) dizajn 5 – bábovka (300 ks)
10 000 mukátov

Každý súťažiaci môže svoje mukáty vymeniť za výhru kedykoľvek v priebehu Obdobia konania súťaže. Po vybratí konkrétnej výhry bude súťažiacemu odpočítaný daný počet mukátov z jeho účtu. Môže však zbierať ďalej a vymieňať mukáty za ďalšie výhry.

Nevyčerpané mukáty nie je možné akokoľvek vymieňať za iné plnenie či peniaze (po skončení Obdobia konania súťaže tzv. prepadajú).

Výhry budú súťažiacim odosielané po skončení Obdobia konania súťaže, a to do 60 dní od skončenia súťaže, na zvolenú adresu výdajného miesta Zásielkovňa, ktoré výhercovia uviedli pri registrácii do súťaže. (Zvolená pobočka Zásielkovne je v priebehu súťaže aj po uplynutí Obdobia konanie súťaže nemenná, teda nemožno ju vymeniť.) O odoslaní výhry bude výhercu informovať spoločnosť Zásielkovňa. Výhry nie je možné vymeniť za hotovosť ani požadovať vydanie inej výhry, než sú Usporiadateľom stanovené.

Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za neúspešné doručenie výhier z dôvodov ležiacich na strane prepravcu zásielok či inej tretej strany. Usporiadateľ ani Organizátor takisto nezodpovedajú za poškodenie výhry v priebehu prepravy; Usporiadateľ ani Organizátor nie sú povinní vymieňať poškodené výhry za iné výhry či iné náhradné plnenia. V prípade, že si výherca nevyzdvihne svoju výhru v určenom termíne vo zvolenom výdajnom mieste Zásielkovne, stráca na túto výhru nárok, a to bez náhrady.

Súťažiaci účasťou na súťaži berie na vedomie, že výhry nie je možné reklamovať, nie je možné uplatniť práva zo záruky ani z chýb.

7. Ochrana osobných údajov:

Účasťou na Súťaži berie súťažiaci na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť GoodMills Česko s.r.o., so sídlom Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 26766698, je ako prevádzkovateľ osobných údajov oprávnená jeho osobné údaje v rozsahu mena, priezviska, telefónneho čísla, emailovej adresy, súťažnej účtenky a zvolenej adresy pobočky spoločnosti Zásielkovňa, a prípadne ďalších údajov oznámených Usporiadateľovi, spracovávať na účely účasti na súťaži, a to na obdobie nevyhnutné pre usporiadanie súťaže vrátane overenia nároku na výhru, doručovanie výhier a prípadnú kontrolu zo strany verejnoprávnych orgánov, teda počas Obdobia konania súťaže a dvestodvadsiatich (220) dní od konca Obdobia konania súťaže. Ďalej je Usporiadateľ oprávnený osobné údaje spracovať pre prípad uplatnených nárokov a prípadnú kontrolu zo strany orgánov verejnej moci, a to najdlhšie počas troch rokov od skončenia súťaže. Organizátor je vo vzťahu k osobným údajom súťažiacich sprostredkovateľom Usporiadateľa. Osobné údaje poskytnuté súťažiacim môžu okrem Usporiadateľa, Organizátora spracovávať ako ďalší príjemcovia marketingové spoločnosti poverené Usporiadateľom, a to spôsobom obvyklým pre zaisťovanie súťaží, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni poradcovia. Spracovanie osobných údajov na účely realizácie súťaže je podmienkou účasti na súťaži.

V čase dlhšom než uvedenom v predošlom odseku môže Usporiadateľ spracovávať osobné údaje len vtedy, ak bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či oprávneným záujmom Usporiadateľa, Organizátora či ostatných súťažiacich, najmä s cieľom prípadného uplatňovania práv a oprávnených nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti so súťažou či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti so súťažou.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov má súťažiaci právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch (v) na prenosnosť údajov a (vi) vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov súťažiaceho na základe oprávneného záujmu, po ktorej bude spracovanie osobných údajov súťažiaceho ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami súťažiaceho, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má súťažiaci možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). Pri uplatnení svojich práv či v iných záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov sa môžu súťažiaci obracať na Usporiadateľa písomne listom na adresu Usporiadateľa či e-mailom na e-mailovú adresu info@babiccinavolba.cz.

Účasťou na súťaži dáva súťažiaci ďalej súhlas s tým, aby Usporiadateľ, najmä v súvislosti s prípadnou výhrou, bezplatne uverejnil meno (začiatočné písmená) a mesto bydliska výhercov, a to v oznamovacích prostriedkoch, na internete alebo v propagačných materiáloch Usporiadateľa, a to počas Obdobia konania súťaže a ďalej počas jedného (1) roka od konca Obdobia konania Súťaže.

8. Ostatné ustanovenia

Zo súťaže sú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú týmto pravidlám.

Účasť na súťaži je dobrovoľná. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodov. Usporiadateľ týmto nepreberá voči súťažiacim žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa než uvedené v týchto pravidlách.

Nárok na uplatnenie výhry zo súťaže nemôže súťažiaci previesť na iného súťažiaceho alebo tretiu osobu. Výherca nie je oprávnený požadovať inú výhru, než mu bude poskytnutá, či jej vyplatenie v peniazoch. Vymáhanie účasti na súťaži nie je možné.

Usporiadateľ ani Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek ujmu spôsobenú v súvislosti s účasťou na súťaži či v súvislosti s čerpaním výhier.

Tieto Pravidlá budú počas celého Obdobia konania Súťaže dostupné na súťažnej stránke.

Usporiadateľ neručí za stratu informácií zasielaných prostredníctvom siete internet v priebehu ich prenášania, teda najmä za ich nedoručenie/neuloženie (pozor napríklad na SPAM poštu).

Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, právo zmeniť deklarované výhry za výhry obdobného typu či právo súťaž skrátiť alebo úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady. Usporiadateľ je takisto za rovnakých podmienok oprávnený súťaž predĺžiť či zvýšiť počet výhier.

V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.

Súťažiaci berú na vedomie, že v prípade ak hodnota výhry presiahne 350,- EUR, je súťažiaci - výherca povinný zdaniť výhru za podmienok uvedených v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom a účinnom znení, a zaplatiť poistné na zdravotné poistenie za podmienok uvedených v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom a účinnom znení.

Vecne príslušným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov súvisiacich so Súťažou je Slovenská obchodná inšpekcia, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, webová stránka: http://www.soi.sk/.

V Bratislave dňa 1. 2. 2023

Pre nahranie účtenky a výber tanierov
sa prihláste/registrujte

Zadajte váš e-mail

Zostaňte s nami

Chcete sa dozvedieť o múkach Babičkina voľba ešte viac?

Máme tu Cookies

Používame cookies, aby sme zaistili maximálnu funkčnosť nášho webu a vďaka analýze prevádzky a dát neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť. Viac tu.

Nastavenie Cookies

Používame cookies, aby sme zaistili maximálnu funkčnosť nášho webu a vďaka analýze prevádzky a dát neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť. Viac tu.