Pravidlá súťaže

Úplné pravidlá a podmienky súťaže „Láska na tanieri”Slovenská republika

1. Vyhlasovateľ a Organizátor súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť GoodMills Česko s.r.o., so sídlom Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 26766698, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 243857 (ďalej len „Vyhlasovateľ”).

Organizátorom súťaže je spoločnosť WMC Praha, a. s., so sídlom Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 26509954, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7532 (ďalej len „Organizátor”).

2. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v termíne od 11. 3. 2024 00:00:00 do 1. 4. 2024 23:59:59 (ďalej len „doba konania súťaže”), a to prostredníctvom súťažnej stránky na adrese www.babickinavolba.sk/laskanatanieri (ďalej len „súťažná stránka”).

Súťažný nákup, je však možné urobiť už skôr, a to v čase od 1.3.2024 do 1.4.2024 (ďalej len „doba súťažného nákupu”).

3. Účastníci súťaže a podmienky zapojenia do súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby – spotrebitelia, ktorí:

V prípade ktoréhokoľvek súťažiaceho mladšieho ako 16 rokov je Vyhlasovateľ oprávnený vyžiadať si kedykoľvek písomné potvrdenie o tom, že takýto súťažiaci disponuje písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu pre účasť v súťaži, a to v súlade s ust. § 26 a nasledujúce zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov; v prípade, že takéto potvrdenie nebude predložené, je Vyhlasovateľ oprávnený daného súťažiaceho zo súťaže vylúčiť; prípadný nárok takého súťažiaceho na výhru týmto okamihom bez náhrady zaniká.

4. Mechanika súťaže

Princípom súťaže je zbieranie bodov, tzv. mukátov (ďalej len „mukáty”).

Mukáty súťažiaci obdržia za každý riadne do súťaže prostredníctvom svojho súťažného účtu zaregistrovaný súťažný nákup múky značky Babičkina voľba (súťažného výrobku).

Druhy súťažných výrobkov a počet moukátov, ktoré súťažiaci dostanú v prípade riadnej registrácie príslušného súťažného nákupu:

Získané mukáty môže súťažiaci zameniť iba v dobe konania súťaže, teda v termíne od 11. 3. 2024 do 1. 4. 2024, za stanovenú výhru (každá výhra má konkrétne stanovenú hodnotu mukátov, za ktorú ju môže súťažiaci vymeniť). Mukáty za jednotlivé súťažné nákupy je možné na účely výmeny za výhru sčítať.

5. Účasť v súťaži a výber výhercov:

Založením súťažného účtu na súťažnej stránke sa súťažiaci zapája do súťaže.

Pri nahrávaní každej účtenky na tento svoj súťažný účet vyplní súťažiaci už len množstvo a druh súťažných výrobkov, ktoré sú na danej účtenke uvedené a uvedenú účtenku riadne nahrá na súťažný účet. Potom mu budú mukáty pripočítané na jeho účet.

Pri objednávke konkrétnej výhry bude vykonaná kontrola mukátov. Organizátor upozorňuje súťažiaci na skutočnosť, že pokiaľ údaje uvedené na účtenke nebudú čitateľné alebo nebudú súhlasiť s údajmi uvedenými vo formulári, nebudú mu tieto mukáty pripočítané, pričom súťažiaci na túto skutočnosť nebude upozornený žiadnym spôsobom.

Do súťaže môže každý súťažiaci nahrať ľubovoľné množstvo súťažných účteniek a nazbierať tak mukáty na požadovanú výhru alebo výhry. Každá súťažná účtenka môže byť nahraná iba raz. Súčasne platí, že každý jeden súťažiaci môže získať (vymeniť mukáty) najviac 1 ks výhry z každého druhu dizajnu/druhu limitovanej edície (pozri čl. 6 nižšie), teda celkovo môže jeden súťažiaci získať maximálne 5 výhier.

Na účtenke musí byť jasne čitateľný dátum nákupu, ako aj druh, množstvo a cena múky (súťažného výrobku). Účtenky s dátumom skorším ako 1. 3. 2024 či po ukončení súťaže nebudú akceptované. V prípade, že je na účtenke uvedené meno kupujúceho, musí byť totožné s menom súťažiaceho registrovaným v tejto súťaži (teda súťažiaci sa nemôže zúčastniť súťaže na základe nákupu súťažných výrobkov realizovaného inou osobou). Nahraná účtenka musí byť fotografiou alebo scanom celej originálnej účtenky (nie kópia), a zakúpené múky zn. Babičkina voľba (súťažné výrobky) musia byť na účtenke vyznačené, napr. zvýrazňovačom. Účtenka musí byť vo formáte JPEG alebo PNG, s veľkosťou max. 4 MB. Súťažiaci si musí uschovať originál účtenky.

Organizátor si vyhradzuje právo požadovať od súťažiaceho predloženie originálu (overené kópie) účtenky, s ktorou sa súťažiaci zapojil do súťaže (prípadne aj všetkých s ktorými sa zapojil do súťaže), najmä v prípade podozrenia na nesplnenie pravidiel súťaže. Pokiaľ súťažiaci nedoloží na výzvu Organizátora v stanovenej lehote príslušnú účtenku (účtenky), stráca nárok na odmenu. Dbajte preto, prosím, na zvýšenú pozornosť na uschovanie účteniek.

6. Výhry a odovzdávanie výhier:

V priebehu celej doby konania súťaže, teda v termíne od 11. 3. 2024 do 1. 4. 2024, môžu súťažiaci nahrávať účtenky za nákupy súťažných výrobkov na svoj účet a zbierať tak mukáty, potrebné na výmenu za konkrétne výhry.

Pre výhru 1 taniera s priemerom 19 cm limitovanej edície Babičkina voľba v akomkoľvek dizajne je potrebné získať 6 000 mukátov; pre výhru 1 taniera s priemerom 24 cm edície Babičkina voľba v unikátnom dizajne je potrebné získať 10 000 mukátov (ďalej jednotlivo len „výhra” či spoločne „výhry”).

Jeden súťažiaci môže vyhrať (vymetiť) maximálne 1 kus výhry z jedného designu, teda celkom súťažiaci môže vyhrať v súťaži maximálne 5 kusov výhry (vždy každá jedna z jedného designu/edície tanierov).

Jednotlivé výhry je možné získať do vyčerpania zásob, t.j. každý z designov/druhu limitovanej edície bude k dispozícii do rozobratia všetkých výhier zhotovených v tomto dizajne, najneskôr však do konca doby konania súťaže.

Výhry:

Limitovaná edícia tanierov Babičkina voľba
Tanier dezertný (19 cm) design 1 – muffin (30 ks)
6 000 mukátov
Tanier dezertný (19 cm) design 2 – torta (30 ks)
6 000 mukátov
Tanier dezertný (19 cm) design 3 – koláč (30 ks)
6 000 mukátov
Tanier dezertný (19 cm) design 4 – roláda (30 ks)
6 000 mukátov
Tanier servírovací (24 cm) design 5 – bábovka (20 ks)
10 000 mukátov

Fotografie výhier sú iba ilustračné.

Každý súťažiaci môže svoje mukáty vymeniť za výhru kedykoľvek v priebehu doby konania súťaže. Po vybraní konkrétnej výhry bude súťažiacemu odpočítaný daný počet mukátov z jeho účtu. Môže však zbierať ďalej a vymieňať mukáty v súlade s pravidlami za ďalšie výhry.

Nevyčerpané mukáty nie je možné akokoľvek vymeniť za iné plnenie či peniaze (tzn. že po skončení doby konania súťaže prepadajú).

Výhry budú súťažiacim odosielané po skončení doby konania súťaže, a to do 60 dní od skončenia doby konania súťaže, na zvolenú adresu výdajného miesta Zásielkovňa, ktoré výhercovia uviedli pri registrácii do súťaže. (Zvolená pobočka Zásielkovne je v priebehu súťaže aj po uplynum doby konania súťaže nemenná, teda ju nemožno zmeniť.) Zároveň upozorníme na nutnosť dôslednej kontroly e‑mailovej adresy a telefónneho čísla uvedenej v súťažnom účte, v prípade chybných údajov nie je možné zásielku riadne doručiť ani kontaktovať súťažiaceho ohľadom zmeny stanovených údajov. O odoslaní výhry bude výhercu informovať spoločnosť Zásielkovňa. Výhry nie je možné vymeniť za hotovosť ani požadovať vydanie inej výhry, než bude Usporiadateľom stanovená.

Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za neúspešné doručenie výhier z dôvodov na strane výhercu, prepravcu zásielok či inej tretej strany. Usporiadateľ ani Organizátor taktiež nezodpovedajú za poškodenie výhry v priebehu prepravy; Usporiadateľ ani Organizátor nie sú povinní vymieňať poškodené výhry za iné výhry či iné náhradné plnenie. V prípade, že výherca nevyzdvihne svoju výhru v určený termín vo zvolenom výdajnom mieste Zásielkovne, potom na túto výhru stráca nárok, a to bez náhrady.

Súťažiaci účasťou v súťaži berie na vedomie, že výhry nie je možné reklamovať, nemožno uplatniť práva zo záruky ani z chýb.

7. Ochrana osobných údajov:

Účasťou v Súťaži berie súťažiaci na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť GoodMills Česko s.r.o., so sídlom Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 26766698, je ako prevádzkovateľ osobných údajov oprávnená jeho osobné údaje v rozsahu mena, priezviska, telefónneho čísla, e‑mailovej adresy, súťažnej účtenky a zvolenej adresy pobočky spoločnosti Zásielkovňa, a prípadne ďalších údajov oznámených Usporiadateľovi, spracovávať na účely účasti v súťaži, a to počas doby nevyhnutnej na usporiadanie súťaže, vrátane overenia nároku na výhru, doručovania výhier a prípadnú kontrolu zo strany štátnych orgánov, teda počas konania súťaže a dvesto dvadsiatich (220) dní od konca doby konania súťaže. Ďalej je Usporiadateľ oprávnený osobné údaje spracovať pre prípad uplatnených nárokov a prípadnú kontrolu zo strany orgánov verejnej moci, a to najdlhšie po dobu troch rokov od skončenia súťaže. Organizátor je vo vzťahu k osobným údajom súťažiacich sprostredkovateľ Usporiadateľa. Osobné údaje poskytnuté súťažiacim môžu okrem Usporiadateľa, Organizátora spracovávať ako ďalší príjemcovia marketingovej spoločnosti poverenej Usporiadateľom, a to spôsobom obvyklým pre zaisťovanie súťaží, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovníci, daňoví a právni poradcovia. Spracovanie osobných údajov pre účely realizácie súťaže je podmienkou účasti v súťaži.

Po dobu dlhšiu, než uvedenú v predchádzajúcom odseku môže Usporiadateľ spracovávať osobné údaje len, pokiaľ bude ich dlhšie uchovanie odôvodnené zákonom či oprávneným záujmom Usporiadateľa, Organizátora či ostatných súťažiacich, najmä za účelom prípadného vymáhania práv a právnych nárokov a prípadnej obrany v sporoch v súvislosti so súťaží či v konaniach vedených verejnoprávnymi orgánmi v súvislosti so súťažou.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov má súťažiaci právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov v osobitných prípadoch (v) na prenosnosť údajov a (vi) vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov súťažiaceho na základe oprávneného záujmu, po ktorej bude spracovanie osobných údajov súťažiaceho ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami súťažiaceho, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má súťažiaci možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/). Pri realizácii svojich práv či v iných záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov sa môžu súťažiaci obracať na Usporiadateľa písomne listom na adresu Usporiadateľa alebo e‑mailom na e‑mailovú adresu info@babiccinavolba.cz.

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci ďalej súhlas s tým, aby Usporiadateľ najmä v súvislosti s prípadnou výhrou bezplatne rozširoval meno (počiatočné písmená) a mesto bydliska výhercov, a to v oznamovacích prostriedkoch, na internete alebo v propagačných materiáloch Usporiadateľa, a to počas konania súťaže, a ďalej po dobu jedného (1) roka od konca doby konania Súťaže.

8. Ostatné ustanovenia

Zo súťaže sú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú týmto pravidlám.

Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodov. Usporiadateľ týmto nepreberá voči súťažiacim žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa než uvedené v týchto pravidlách.

Nárok na uplatnenie výhry zo súťaže nemôže súťažiaci previesť na iného súťažiaceho alebo tretiu osobu. Výherca nie je oprávnený požadovať inú výhru, než mu bude poskytnutá, či jej vyplatenie v peniazoch. Vymáhanie účasti v súťaži nie je možné.

Usporiadateľ ani Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek ujmu spôsobenú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s čerpaním výhier.

Tieto Pravidlá budú počas celej doby konania Súťaže dostupné na súťažnej stránke.

Usporiadateľ neručí za stratu informácií zasielaných prostredníctvom siete Internet v priebehu ich prenášania, teda najmä za ich nedoručenie/neuloženie (pozor napríklad na SPAM poštu).

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže, právo zmeniť deklarované výhry za iné brandové výhry, či právo súťaž skrátiť alebo úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanovenia náhrady. Usporiadateľ je taktiež za rovnakých podmienok oprávnený súťaž predĺžiť či zvýšiť počet výhier.

V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel súťaže platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže.

Súťažiaci berú na vedomie, že v prípade ak hodnota výhry presiahne 350,- EUR, je súťažiaci - výherca povinný zdaniť výhru za podmienok uvedených v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom a účinnom znení, a zaplatiť poistné na zdravotné poistenie za podmienok uvedených v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom a účinnom znení.

Vecne príslušným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov súvisiacich so Súťažou je Slovenská obchodná inšpekcia, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, webová stránka: http://www.soi.sk/.

Úplné pravidlá súťaže sú dostupné na www.babickinavolba.sk/laskanatanieri.

V Prahe dňa 1. 3. 2024

Pre nahranie účtenky a výber tanierov
sa prihláste/registrujte

Zadajte váš e-mail

Zostaňte s nami

Chcete sa dozvedieť o múkach Babičkina voľba ešte viac?

Máme tu Cookies

Používame cookies, aby sme zaistili maximálnu funkčnosť nášho webu a vďaka analýze prevádzky a dát neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť. Viac tu.

Nastavenie Cookies

Používame cookies, aby sme zaistili maximálnu funkčnosť nášho webu a vďaka analýze prevádzky a dát neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť. Viac tu.