Pravidlá súťaže

Úplné pravidlá a podmienky súťaže „Láska na tanieri”

1. Usporiadateľ a Organizátor súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť GoodMills Česko s.r.o., so sídlom Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 26766698 (ďalej len „Usporiadateľ”). Organizátorom súťaže je reklamná agentúra WMC Praha, a.s., so sídlom Plynární 1617/10, Holešovice, PSČ 170 00, Praha 7, Česká republika, IČO: 265 09 954, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 7532 (ďalej len „Organizátor”).

2. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v termíne od 7. 2. 2022 do 30. 4. 2022 (ďalej ako „Obdobie konania súťaže”) prostredníctvom súťažnej microsite na adrese www.babickinavolba.sk/laskanatanieri (ďalej len „súťažná stránka”).

3. Účastníci súťaže a podmienky zapojenia sa do súťaže

Na súťaži sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby – spotrebitelia, ktorí v čase pred začiatkom alebo v priebehu konania súťaže (najskôr však v termíne od 10. 1. 2022):

4. Mechanika súťaže

5. Účasť na súťaži a výber výhercov:

Založením účtu na súťažnej stránke sa súťažiaci zapája do súťaže. Pri nahrávaní každej účtenky na tento účet vyplní súťažiaci množstvo a druh súťažných výrobkov, ktoré sú na danej účtenke uvedené. Potom mu budú mukáty pripočítané na jeho účet a pri objednávke konkrétnej výhry bude urobená kontrola mukátov. Organizátor upozorňuje súťažiacich na skutočnosť, že pokiaľ údaje uvedené na účtenke nebudú čitateľné alebo nebudú súhlasiť s údajmi uvedenými vo formulári, nebudú mu tieto mukáty pripočítané.

Do súťaže môže každý súťažiaci nahrať ľubovoľné množstvo účteniek a nazbierať tak mukáty na požadovanú výhru alebo výhry. Každá účtenka však môže byť nahratá iba raz. Súčasne platí, že každý jeden súťažiaci môže získať najviac 5 ks výhry z každého druhu dizajnu (pozri čl. 6 nižšie), teda celkovo môže jeden súťažiaci získať maximálne 25 výhier.

Na účtenke musí byť jasne čitateľný dátum nákupu, ako aj druh, množstvo a cena múky (súťažného výrobku). Účtenky s dátumom skorším než 10. 1. 2022 nebudú akceptované. V prípade, že je na účtenke uvedené meno kupujúceho, musí byť totožné s menom súťažiaceho registrovaným v tejto súťaži (teda súťažiaci sa nemôže zúčastniť na súťaži na základe nákupu súťažných výrobkov realizovaného inou osobou). Nahratá účtenka musí byť fotografiou alebo skenom celej originálnej účtenky a kúpené múky Babičkina voľba (súťažné výrobky) musia byť na účtenke vyznačené, napr. zvýrazňovačom. Účtenka musí byť vo formáte JPEG alebo PNG, s veľkosťou max. 4 MB. Súťažiaci musí uschovať originál účtenky.

Organizátor si vyhradzuje právo požadovať od súťažiaceho predloženie originálu účtenky, s ktorou sa súťažiaci zapojil do súťaže, najmä v prípade podozrenia na nesplnenie pravidiel akcie. Pokiaľ súťažiaci nedoloží na výzvu Organizátora v stanovenej lehote príslušnú účtenku, stráca nárok na výhru. Dbajte preto, prosím, na zvýšenú pozornosť pri uschovaní účteniek.

6. Výhry a odovzdávanie výhier:

V priebehu celého Obdobia konania súťaže môžu súťažiaci nahrávať účtenky za nákupy múky na svoj účet a zbierať tak mukáty potrebné na výmenu za konkrétne výhry. Pre výhru 1 taniera limitovanej edície Babičkina voľba (ďalej len „Výhra”) v akomkoľvek dizajne je potrebné získať 6 000 mukátov. Postupne sa bude sprístupňovať 5 dizajnov tanierov, a to takto: Dizajn 1 bude sprístupnený dňa 7. 2. 2022, dizajn 2 bude sprístupnený dňa 21. 2. 2022, dizajn 3 bude sprístupnený dňa 7. 3. 2022, dizajn 4 bude sprístupnený dňa 21. 3. 2022 a dizajn 5 bude sprístupnený dňa 4. 4. 2022. Jednotlivé výhry je možné získať do vyčerpania zásob, t. j. každý zo sprístupnených dizajnov bude k dispozícii do rozobratia všetkých výhier zhotovených v tomto dizajne, a to aj po tom, čo už bude sprístupnený nasledujúci dizajn, najneskôr však do konca Obdobia konania súťaže.

Výhry:

Limitovaná edícia tanierov Babičkina voľba
Tanier dezertný (19 cm) dizajn 1 – cupcake (400 ks)
6 000 mukátov
Tanier dezertný (19 cm) dizajn 2 – torta (400 ks)
6 000 mukátov
Tanier dezertný (19 cm) dizajn 3 – koláč (400 ks)
6 000 mukátov
Tanier dezertný (19 cm) dizajn 4 – roláda (400 ks)
6 000 mukátov
Tanier servírovací (24 cm) dizajn 5 – bábovka (400 ks)
6 000 mukátov

Každý súťažiaci môže svoje mukáty vymeniť za výhru kedykoľvek v priebehu Obdobia konania súťaže. Po vybratí konkrétnej výhry bude súťažiacemu odpočítaný daný počet mukátov z jeho účtu. Môže však zbierať ďalej a vymieňať mukáty za ďalšie výhry.

Výhry budú súťažiacim odosielané priebežne v Období konania súťaže, ako aj po jej skončení až do 60 dní od skončenia súťaže, na zvolenú adresu výdajného miesta Zásielkovňa, ktoré výhercovia uviedli pri registrácii do súťaže. O odoslaní výhry bude výhercu informovať spoločnosť Zásielkovňa. Výhry nie je možné vymeniť za hotovosť ani požadovať vydanie inej výhry, než bude Usporiadateľom stanovená.

Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za nedoručenie výhier z dôvodov ležiacich na strane prepravcu zásielok či inej tretej strany. Usporiadateľ ani Organizátor takisto nezodpovedajú za poškodenie výhry v priebehu prepravy; Usporiadateľ ani Organizátor nie sú povinní vymieňať poškodené výhry za iné výhry či iné náhradné plnenia. V prípade, že výherca nevyzdvihne svoju výhru v určenom termíne vo zvolenom výdajnom mieste Zásielkovne, stráca na túto výhru nárok, a to bez náhrady.

Súťažiaci účasťou na súťaži berie na vedomie, že výhry nie je možné reklamovať, nie je možné uplatniť práva zo záruky ani z chýb.

7. Ochrana osobných údajov:

8. Ostatné ustanovenia

V Prahe dňa 6. 2. 2022

Pre nahranie účtenky a výber tanierov
sa prihláste/registrujte

Zadajte váš e-mail

Zostaňte s nami

Chcete sa dozvedieť o múkach Babičkina voľba ešte viac?